стега

 • 111гриф — (гер. Griff) 1. дршка, рачка, држалје 2. муз. а) долгнавеста штичка залепена на горниот дел на жичен музички инструмент што лежи под жиците б) горниот потесен дел од инструментот што се опфаќа со раката при свирењето на гитара, виолина и сл. 2.… …

  Macedonian dictionary

 • 112демократија — (грч. demokratla) 1. облик на државно уредување во кој суверената власт му припаѓа на народот, систем на народно владеење 2. почитување на еднаквоста и на слободното учество во општествено политичкиот живот 3. слобода воопшто, отсуство на принуда …

  Macedonian dictionary

 • 113дисциплина — (лат. disciplina) 1. стега навика за покорување кон определен поредок збир на прописи што го определуваат начинот на одржувањето на поредокот во определени установи и организации (на пр., во војската, во училиштата и сл.) дел или гранка од… …

  Macedonian dictionary

 • 114дисциплински — (лат. disciplina) што се однесува на стега, на ред, на покорност …

  Macedonian dictionary

 • 115дијастола — (грч. diastello раздвои/раздвојува) 1. физиол, ширење на срцето при работата на срцевиот мускул што се сменува со стегање (систола) 2. поег. растегање, продолжување, особено на слог што инаку е, сам по себе, краток …

  Macedonian dictionary

 • 116желе — (фр. gelee) 1. овошен сок варен со шеќер што при ладењето се стега и станува како пивтија 2. пивтија, пача …

  Macedonian dictionary

 • 117женира — (фр. gener) 1. спречува, досадува, измамува, ограничува 2. се женира се воздржува, се срами, се стега, се притеснува …

  Macedonian dictionary

 • 118клема — (гер. Klemme) стегалка, пружина спој, зглоб, спојница, завртка за стегање …

  Macedonian dictionary

 • 119коерцибилен — (лат. coercereе запре/запира стегне/стега) присилен, принуден …

  Macedonian dictionary

 • 120компресор — (лат. compressor) 1. машина или апарат за збивање, згуснување (компримирање) на воздух, пара или гасови 2. мед. направа за стегање на крвни садови …

  Macedonian dictionary